เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องเรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต

      

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องผู้ผ่านการพิจารณาตามมาตรการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้สนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระ

      

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องผู้ผ่านการพิจารณาตามมาตรการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเขาพระ

      

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลีกการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

      

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

      

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับดการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตอละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาพระ

      

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเขาพระ

      

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

      

12
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


อาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111