เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
คณะผู้บริหาร  |  ทำเนียบสภาเทศบาล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  |  คณะกรรมการชุมชน บ้านเขาพระ หมู่ที่ 1  |  คณะกรรมการชุมชน บ้านท่ารวก หมู่ที่ 3  |  คณะกรรมการชุมชน บ้านท่ารวก หมู่ที่ 4  |  คณะกรรมการชุมชน บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 5  |  คณะกรรมการชุมชน บ้านกำมะเชียร หมู่ที่ 6  |  คณะกรรมการชุมชน บ้านหัวเกาะ หมู่ที่ 7  |  คณะกรรมการชุมชน บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8  |  คณะกรรมการชุมชน บ้านกำมะเชียร หมู่ที่ 9
 
นายมานพ ภัทรโกศล
นายกเทศมนตรี
081-8566345
นายสำเริง ศรีผุดผ่อง
รองนายกเทศมนตรี
089-9197958
นางสุดาดวง มงคลทิพย์วาที
รองนายกเทศมนตรี
081-9432765
นายประเสริฐ กัณหสินวัฒนา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
061-5905123
นายบุญชัย ศีลาเจริญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
087-4545199
หัวหน้าส่วนราชการ
นางธัญชนก แสงดาว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
063-2736566
นางธัญชนก แสงดาว
รองปลัดเทศบาล
063-2736566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111