เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
 •  
  1. เพศ
  1.1 ชาย
  1.2 หญิง
   
  2. อายุ
  ต่ำกว่า 30 ปี
  31 - 40 ปี
  41 - 50 ปี
  51 – 60 ปี
  60 ปีขึ้นไป
   
  3. ระดับการศึกษาสูงสุด
  ไม่ได้รับการศึกษา
  ประถมศึกษา
  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า
  ปวส. / อนุปริญญา
  ปริญญาตรี
  สูงกว่าปริญญาตรี
   
  4. อาชีพ
  เกษตรกร
  ค้าขาย
  ประกอบอาชีพส่วนตัว
  นักเรียน/นักศึกษา
  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  ลูกจ้าง
  อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………….
   
  5. ท่านรับบริการของเทศบาลตำบลเขาพระด้านใด
  ชำระภาษี
  ขออนุญาตก่อสร้าง
  จดทะเบียนพาณิชย์
  ทะเบียนและบัตร
   
  1. ด้านเวลาในการให้บริการ
  54321
  1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
  1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
  1.3 ระยะเวลาเหมาะสมในการให้บริการ
   
  2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
  54321
  2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
  2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
  2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้อง ได้รับบริการก่อน
   
  3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
  54321
  3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
  3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
  3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
  3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่น ไม่ขอ สิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ ในทางมิชอบ
  3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
   
  4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  54321
  4.1 มีเก้าอี้รับรองประชาชนอย่างเพียงพอ
  4.2 มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งที่ตั้งของจุดบริการ
  4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอ รับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
  4.4 มีห้องน้ำสะอาดรอบรับบริการประชาชนอย่างเพียงพอ
  4.5 มีที่จอดรถยนต์อย่างเพียงพอ

 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111

เทศบาลตำบลเขาพระ

LIVE CHAT ติดต่อเจ้าหน้าที่
เริ่มแชท